Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door BOUWKAMPIOEN BVBA, hierna "Bouwkampioen" genoemd,

Pontstraat 54, bus A, 9090 Melle, BTW BE 0644.458.003, RPR Gent, ten behoeve van

de webshop https://www.bouwkampioen.be

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

U kan de Algemene Voorwaarden in .PDF hier downloaden.

1. Algemeen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De

Bouwkampioen en op alle (met Belgische afnemers van producten van

Bouwkampioen) gesloten overeenkomsten.

1.2

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere

algemene voorwaarden uitgesloten.

1.3

Hoewel Bouwkampioen haar leveringen standaard beperkt tot België en Nederland

kunnen ook afnemers gevestigd in andere landen zich tot Bouwkampioen wenden. De

afnemer dient voor leveringen buiten België en Nederland, voorafgaand aan het plaatsen

van een bestelling contact op te nemen met Bouwkampioen via via e-mail info@bouwkampioen.be voor een vrijblijvende offerte. De afnemer

 dient er rekening mee te houden dat voor leveringen buiten België of Nederland afwijkende

leveringskosten en betaalmiddelen kunnen worden gehanteerd. De prijzen van de

op de website aangeboden goederen, zijn evenwel ook voor buiten België en

Nederland gevestigde afnemers van toepassing.

1.4

Bouwkampioen heef het "UNIZO e-commerce label" bekomen. De voorwaarden en reglementen om deze label te mogen dragen kan u hier terugvinden.


2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1

Alle uitingen van Bouwkampioen op de website of in catalogi gelden als een

uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2

Bestellingen kunnen geplaatst worden met opgave van volledig ingevulde gegevens

(met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste

bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), via de webshop.

2.3

Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze

Algemene Voorwaarden vermeld op de website en in de catalogi.

Op de website worden steeds de meest actuele Algemene Voorwaarden vermeld.

2.4

Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals

vooruitbetaling.

2.5

Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook

niet mogelijk blijkt te zijn, zal Bouwkampioen in overleg met de afnemer trachten een

 qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na

overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd. Indien niet mogelijk zal De

 Bouwkampioen een terugbetaling aan de afnemer doen voor het bedrag van de

bestelling.

2.6

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bouwkampioen de bestelling

heeft geaccepteerd.

2.7

 

 Na elke bestelling ontvangt de afnemer op het door hem, tijdens de bestelprocedure,

opgegeven e-mailadres een orderbevestiging met een overzicht van

de door de afnemer geplaatste bestelling. De afnemer kan de gegevens van zijn bestelling

bovendien via de website (door in te loggen op zijn persoonlijke account) te allen tijde

consulteren, afdrukken en bewaren op een duurzame gegevensdrager. 


3. Prijzen

3.1

De prijzen op de website van Bouwkampioen zijn de actuele geldende prijzen.

De prijzen in mailingen en offertes kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen

die na het verstrijken van de geldigheidsduur van de in mailingen

en offertes vermelde prijzen zijn doorgevoerd.

3.2

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen kan Bouwkampioen  de prijzen

en de overige Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen.

3.3

Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van verpakking maar exclusief kosten van

Vervoer en verzending tenzij anders vermeld staat.

Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een de op de

website en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten aan de

afnemer in rekening gebracht.

3.4

Bouwkampioen is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd

wijzigingen in het tarief van de BTW en eventuele andere belastingen

en/of heffingen door te berekenen voor zover zij hier door de wetgever toe wordt

verplicht.


4. Levering

4.1

Bouwkampioen bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer

bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle

bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer

afgeleverd. Bij afwezigheid wordt een tweede aanbieding ingepland (postpakketbestellingen),

kan het pakket afgehaald worden in een afhaalpunt (postpakketbestellingen) of zet

Bouwkampioen op risico van de afnemer de bestelling af en wordt een levering als

voltooid beschouwd, ook al is de leveringsnota niet ondertekend (bestellingen die met

vrachtwagen geleverd worden). Indien in het laatste geval de levering niet mogelijk is, zal een

extra transportvergoeding voor de tweede aanbieding aangerekend worden.

4.2

Bouwkampioen levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de

aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan, verzendt Bouwkampioen uiterlijk

binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling een bericht aan de afnemer.

De afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het

vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3

Bouwkampioen behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren.

Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen

dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7

kalenderdagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering

eventueel op kosten van Bouwkampioen aangevuld of opnieuw gedaan.

4.5

Bouwkampioen kan de reële transportkosten deels of volledig aanrekenen of afhouden van een

te crediteren bedrag bij ongegronde weigering van een levering door de klant of bij retour

van artikelen die gratis verzonden worden of waar de transportkosten in de kostprijs inbegrepen zijn.


5. Betaling

5.1

Betaling geschiedt per bankoverschrijving, creditcard (visa, mastercard), online

bankieren, iDeal, KBC Online, paypal of bij afhaling (indien gekozen voor afhaling).

5.2

Indien is overeengekomen dat op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van

30 dagen na factuurdatum.

5.3

In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Bouwkampioen zich het recht voor

een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat

meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.4

Verrekening met vorderingen op Bouwkampioen of opschorting is niet toegestaan.

5.5

Vooruitbetaling kan slechts per bank overschrijving.

5.6

Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en

alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van

€ 100,- verschuldigd. Bouwkampioen kan dan nakoming van haar verplichtingen

opschorten of de overeenkomst ontbinden.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Bouwkampioen, totdat door de afnemer

 aan alle verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het

 maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2

Bouwkampioen is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist

de artikelen die eigendom van Bouwkampioen zijn gebleven terug te (laten)

nemen.


7. Herroepingsrecht

7.1

Het herroepingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen of

bestemmen voor geheel of gedeeltelijk bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

7.2

De afnemer, die de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik,

heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder

opgave van motief, mits hij Bouwkampioen daarvan via het daartoe bestemde

herroepingsformulier, zoals beschikbaar op de website http://www.bouwkampioen.be in kennis stelt

binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt

op de dag van de levering van het product. In voorkomend geval dient de afnemer de

goederen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende

factuur binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving door de afnemer

om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, terug te sturen naar Bouwkampioen.

7.3

Voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de kosten en het risico van het

terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

7.4

In geval van uitoefening van het herroepingssrecht is Bouwkampioen gehouden tot

terugbetaling van de door de afnemer reeds betaalde bedragen, zonder kosten, op

voorwaarde dat de teruggezonden artikelen Bouwkampioen tijdig en in ongebruikte

staat bereiken. De terugbetaling vindt onverwijld plaats vanaf het moment dat Bouwkampioen

de artikelen heeft teruggekregen of totdat de afnemer heeft aangetoond dat hij de goederen

heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Teneinde de correcte uitoefening en afhandeling van het herroepingsrecht te

verzekeren en bijkomende kosten voor de niet correcte uitoefening van het

herroepingsrecht ten laste van de afnemer te vermijden, is het aangewezen dat de afnemer

vooraleer een aanvang te nemen met de uitoefening van zijn herroepingsrecht,

telefonisch contact opneemt met Bouwkampioen, tel: + 32 472 06 44 56

(ma – vrij 9u tot 17u) en de instructies voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals ter

Beschikking gesteld op de website http://www.bouwkampioen.be doorneemt.

 

Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:

- de goederen die op maat van de afnemer werden vervaardigd

- de goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden

 

De afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg

is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard,

de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (bv. artikelen die duidelijke

sporen van gebruik vertonen).


8. Garantie

8.1

Bouwkampioen garandeert ten aanzien van een afnemer die de goederen niet

geheel of gedeeltelijk voor beroepsmatig gebruik aankoopt of bestemt gedurende

 2 jaren te rekenen vanaf de levering van  de producten de kwaliteit van deze

producten, volgens de in dit artikel bepaalde voorwaarden.

8.2

Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de beschrijving in

het garantiebewijs, de beschrijving in de catalogi of op de website van De

 Bouwkampioen kan de afnemer die de goederen niet geheel of gedeeltelijk

voor beroepsmatig gebruik aankoopt, aanspraak maken op een garantie mits hij

Bouwkampioen daarvan schriftelijk op de hoogte stelt binnen een termijn van

twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek heeft

vastgesteld.
Samen met de melding dient de afnemer een omstandige omschrijving van het gebrek,

 alsmede een kopie van de verkoopfactuur mee te sturen

8.3

Ingevolgde een rechtsgeldig uitgeoefende garantie-aanspraak heeft de afnemer recht

 op een kosteloos herstel of kosteloze vervanging (ter keuze van Bouwkampioen)

van het goed, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

8.4

Deze garantie is niet van toepassing indien:

- het product bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade;

- wijzigingen aan het product zijn aangebracht;

- sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik,

 zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval,

 natuurrampen enz.;

- Bouwkampioen niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld van onderzoek van de

 klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. 

8.5

De rechtsvordering van de afnemer verjaart na verloop van een jaar vanaf de dag

waarop de afnemer het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die

 termijn voor het einde van de termijn van twee jaren, zoals bedoeld in artikel 8.1,

mag verstrijken.

8.6

Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes

maanden vanaf de levering van het product, dan geldt tot bewijs van het tegendeel

door Bouwkampioen het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van

levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de

aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden

met het feit dat het product nieuw is.

8.7

Rekening houdende met het gebruik dat de afnemer heeft gehad sinds de levering van

 het product, heeft de afnemer het recht om een passende prijsvermindering of de

 ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:

  • indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
  • indien Bouwkampioen niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast

voor de afnemer de herstelling of de vervanging heeft verricht. 

 

De afnemer heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien

 het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

8.8

Na het verstrijken van de garantietermijn van twee jaren, zoals bedoeld in artikel 8.1 en voor

afnemers die het product geheel of gedeeltelijk aankopen of bestemmen

voor beroepsmatig gebruik vanaf het sluiten van de koop-verkoop overeenkomst,

is Bouwkampioen gehouden tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van

het verkochte product.


9. Aansprakelijkheid

9.1

De aansprakelijkheid van Bouwkampioen met betrekking tot de verkoop en levering

 van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

9.2

Bouwkampioen is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische)

adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte

technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte

kwaliteit van de producten.

9.3

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Bouwkampioen beperkt tot het

daadwerkelijk betaalde bedrag zoals vermeld op de desbetreffende verzonden factuur.


10. Geschillen

10.1

Geschillen worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost.

10.2

Op de via de website gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn bevoegd

om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de via de website gesloten

overeenkomsten.

10.3

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij Unizo ( https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf  ) en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr