Retour & Garantie

Uw aankoop (gedeeltelijk) retourneren/ omruilen

Bij Bouwkampioen is het mogelijk om je bestelling te retourneren voor eender welke reden.

STAP 1: Breng ons binnen de 14 dagen op de hoogte van jouw beslissing door een mail te sturen naar info@bouwkampioen.be

STAP 2: breng de artikelen daarna onbeschadigd en onverwerkt in de originele verpakking (indien van toepassing) terug naar onze winkel in Melle. Je kan dit zelf doen of via eender welke transportmethode.

De gemiddelde kost voor het retourneren van een postpakket is ongeveer €6, voor een pallet komt dit neer op gemiddeld €40.

Bouwkampioen zal het aankoopbedrag exclusief leveringskosten en retourkosten (indien van toepassing) terug op uw rekening storten. U kan het product ook komen omruilen voor een ander product van dezelfde waarde

Artikelen die we speciaal voor u dienden te bestellen bij de fabrikant of op maat gemaakt werden kunnen niet teruggenomen worden. Neem contact met ons op en we zullen echter ons best doen om voor een oplossing te zorgen.

Artikelen retourneren na de periode van 14 dagen? Neem contact met ons op, we bekijken dit geval per geval.

Heb ik Garantie?

Voor bouwgereedschap dat door ongewone omstandigheden stuk is gegaan, zal geval per geval bekeken worden of een omruiling of herstelling binnen de fabrieksgarantietermijn van toepassing is. Contacteer ons en voeg zo veel mogelijk informatie, foto's e.d. toe zodat we jou zo goed mogelijk kunnen helpen!

Voor bouwmaterialen die volgens de technische voorschriften (vermeld op de productpagina of opvraagbaar via mail) verwerkt werden maar die toch gebreken vertonen kan u altijd een beroep doen op onze expertise. Indien we jou niet meteen kunnen helpen kunnen we ook nog contact opnemen met de fabrikant voor extra advies of eventueel een plaatselijk bezoek.

Bouwkampioen is niet verantwoordelijk om te bepalen of een artikel al dan niet geschikt is voor het beoogde bouwproject. Bij twijfel neem je best contact met ons op.

Regeling waarborgpalletten

Het bedrag van waarborgpalletten wordt terugbetaald bij teruggave van de pallet(ten). Bij afhaling in de winkel kan je ze onmiddellijk teruggeven. Bij levering kan je ze zelf terug brengen naar ons depot in Melle (Oost-Vlaanderen) of voor €45 laten ophalen (vanaf 3 palletten). De terugbetaling gebeurt via overschrijving.

Juridische verklaring retourneren

Instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht in toepassing van artikel 7 van de algemene voorwaarden

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons De Bouwkampioen, Pontstraat 54, bus A, 9090 Melle, BTW BE0644.458.003 ten behoeve van de webshop https://www.bouwkampioen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Stuur ons een bericht dat u een product terug zal sturen vermeld wat u terug zal sturen en her ordernummer van uw bestelling.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, exclusief eventuele administratiekosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Om u ervan te verzekeren dat het herroepingsrecht op een correcte manier wordt uitgeoefend bevelen wij u aan voorafgaandelijk telefonisch contact met ons op te nemen (telefoonnummer: +32 9 210 11 02 ). 

Onderstaande paragraaf is identiek aan de tekst in onze Algemene Voorwaarden.


7. Herroepingsrecht

7.1

Het herroepingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen of

bestemmen voor geheel of gedeeltelijk bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

7.2

De afnemer, die de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik,

heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder

opgave van motief, mits hij Bouwkampioen daarvan via het daartoe bestemde

herroepingsformulier, zoals beschikbaar op de website https://www.bouwkampioen.be in kennis stelt

binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt

op de dag van de levering van het product. In voorkomend geval dient de afnemer de

goederen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende

factuur binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving door de afnemer

om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, terug te sturen naar De Bouwkampioen.

7.3

Voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de kosten en het risico van het

terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

7.4

In geval van uitoefening van het herroepingssrecht is Bouwkampioen gehouden tot

terugbetaling van de door de afnemer reeds betaalde bedragen, zonder kosten, op

voorwaarde dat de teruggezonden artikelen Bouwkampioen tijdig en in ongebruikte

staat bereiken. De terugbetaling vindt onverwijld plaats vanaf het moment dat de Bouwkampioen

de artikelen heeft teruggekregen of totdat de afnemer heeft aangetoond dat hij de goederen

heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Teneinde de correcte uitoefening en afhandeling van het herroepingsrecht te

verzekeren en bijkomende kosten voor de niet correcte uitoefening van het

herroepingsrecht ten laste van de afnemer te vermijden, is het aangewezen dat de afnemer

vooraleer een aanvang te nemen met de uitoefening van zijn herroepingsrecht,

telefonisch contact opneemt met Bouwkampioen, tel: +32 9 210 11 02

(ma – vrij 9u tot 17u) en de instructies voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals ter

Beschikking gesteld op de website https://www.bouwkampioen.be doorneemt.

 

Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:

- de goederen die op maat van de afnemer werden vervaardigd

- de goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden

 

De afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg

is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard,

de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (bv. artikelen die duidelijke

sporen van gebruik vertonen).